آدرس مركز نوآوری كيش

آدرس مركز نوآوري كيش: جزيره كيش، بلوار ميرمهنا، جنب پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران

تلفن:

07644434003-4

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد