آموزشی

1-    آموزشی

1-    تفکیک جنسیتی

2-    رعایت تقویم آموزشی

3-    برنامه انجام obs   مدرسین

4-    کیفیت خدمات آموزشی

5-    کتب و ابزار کمک آموزشی

6-    گواهی دوره های تربیت مدرس

7-    نحوه تعیین سطح

8-     لیست حضور و غیاب

9-    لیست نتایج پایان ترم

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد