مالی

 

-         مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.

-          اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد در مواقع ضروری .

-         نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده برای دفتر مرکزی وشعب در سراسر کشور
همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی موجودیها , دارائیهای ثابت و عملیات کامپیوتری  دفتر مرکزی وشعب در سراسر کشور

-          برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی موسسه .

-         تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی دفتر مرکزی وشعب در سراسر کشور
تصمیم گیری واعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر بین شعب ودفتر مرکزی

-         دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .

-         اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در شعب در سراسر کشور

-         طبقه بندی حسابها  ودرصورت نیاز  طبقه بندی گروه کالاها وکدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه وپیشنهاد وتائید تغییر یا تهیه سیستم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکیج برای دفتر مرکزی وشعب در سراسر کشور.

-         نظارت و کنترل بمنظور حفظ و نگهداری اموال و دارائیهای شرکت در دفتر مرکزی وشعب در سراسر کشور.

-         برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف موسسه.

-         برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش شرکت و تامین اعتبار مورد نیاز موسسه.
--
ارزیابی عملکرد شعب در سراسر کشور با توجه به بررسیها و نتایج بازدیدهای دوره ای وگزارشهای مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق .

-         ارزیابی مستمر سیستمها , روشها , و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود در شعب سراسر کشور  و ارائه پیشنهادات اصلاحی .

انجام وظیفه بعنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب ودستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای  حسابداری .

   -تنظیم گزارشات مالی.
   -
برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال موسسه که توسط سازمان حسابرسی انجام میگردد.

 -- برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان.
  -
تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مدیریتی همگام با ضرورتهای موسسه مانند دوره های پولشویی وIFRS
  -
سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت وتوانایی های کارکنان .
  -
تشخیص نیاز و اعزام کارکنان جهت کنترل امور ثبت نام وتشکیل کلاسها ی شعب در سراسر کشور حسب مورد .
  -
تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی.

 

 

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: