امور شعب و مدیریتی

1-    امور شعب و مدیریتی

1-    حضور مدیر شعبه

2-    ارتباط مدیر با کارکنان، والدین، زبان آموزان و مخاطبان

3-    کنترل کمی و کیفی  و نظارت از دیدگاه مدیریتی

4-    ارزیابی کارکنان و مدرسین و زبان آموزان از دیدگاه مدیریتی

5-    تعیین اهداف شعبه

6-    تعیین چشم انداز شعبه

7-    وضعیت  قرارداد، تمدید، الحاقیه

8-    ابلاغیه مدیران

9-    تهیه و ارسال بخشنامه ها و دستور العمل ها

10-           پیگیری کلیه درخواستها و نامه های ارسالی از طرف شعب

11-           مجوز آموزش و پرورش

12-           بیمه آتش سوزی و مسئولیت

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد